ស្វែងរក

ផលិតផលបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យស្វែងរក


Free Memory 64GB កាំមេរ៉ាសុវត្តិភាព សំរាប់ដាក់ក្រៅផ្ទះ កំរិត 2MP 1080p ប្រើ Wifi បញ្ជាបង្វិល និងមើលតាម Internet

$50.00

កំពូលកាំមេរ៉ាសុវត្តិភាពវៃឆ្លាត​ ចំណាយតិច ហើយបានប្រយោជន៍ច្រើន ព្រោះវាមានមុខងារល្អៗ និងលក្ខណះឆ្លាតវៃជាច្រើនដូចជា:+ មិនជ្រាបទឹក ធន់នឹងកំដៅ + ផ្ទុកទនិ្នន័យវីដេអូនៅ Cloud ឬភ្ជាប់ Memory Card​ ធ..

ការបង្ហាញ1 ដល់1 នៃ1 (1 ទំព័រ)